Сектор управління персоналом та правового забезпечення

Сектор управління персоналом та правового забезпечення

Сектор управління персоналом та правового забезпечення

 

  • Вул..Центральна,37 м.Новоселиця
  • Тел.. 50237; ел.пошта:  [email protected]
  • Режим роботи:

         понеділок - четверг  08.00 – 17.15 год.

         п’ятниця 08.00 – 16.00 год.

         обідня перерва 12.00 – 13.00 год.

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор управління персоналом та правового забезпечення

апарату районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення: 

        1) сектор управління персоналом та юридичного забезпечення апарату Новоселицької районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, для реалізації державної політики з питань управління персоналом та юридичного забезпечення в районній державній адміністрації;

2) сектор управління персоналом та юридичного забезпечення підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації (далі – керівник державної служби), в межах його компетенції, підзвітний та підконтрольний Чернівецькій обласній державній адміністрації та територіальному органу Національного агентства України з питань державної служби;

3) сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законом України «Про державну службу» та іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим  положенням, іншими нормативно-правовими актами;

4) сектор має свою печатку.

 

ІІ. Основні завдання, функції та права сектору:

 

1. Основними завданнями сектору є:

 

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом районної держаної адміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником апарату районної держаної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації;

4)    добір персоналу районної державної адміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у самостійних структурних підрозділах районної державної адміністрації;

 

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

9) здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

10) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобіганню невиконання вимог актів законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками адміністрації під час виконання покладених на них завдань та обов’язків;

11) забезпечення правильного застосування законодавства при прийнятті розпоряджень голови районної державної адміністрації;

12) облік та зберігання нормативних актів, господарської та судової практики, зберігання контрольних примірників їх текстів;

13) організація забезпечення роботи конкурсної комісії, дисциплінарної комісії;

14) здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ.

2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3)вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує керівник державної служби районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади категорій «Б» та «В» в районній державній адміністрації (крім посад категорії «В» структурних

підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи з питань управління персоналом) та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби, зазначених в пункті 7 частини другої розділу ІІ цього Положення, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про

результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б»;

11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

12) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації;

13) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату  районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів районної державної адміністрації, в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи з питань управління персоналом);

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації;

15) здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19)  аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

           20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

21) обчислює стаж роботи та державної служби;

22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та стан управління персоналом у структурних підрозділах із статусом юридичної особи публічного права,  в яких визначено структурну одиницю для ведення роботи з питань управління персоналом;

23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

25) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

26)  оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

27) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу районної державної адміністрації;

28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

29) формує графік відпусток персоналу районної державної адміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

30) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації;

31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

33) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу районної державної адміністрації;

34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної адміністрації;

35) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації;

38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

39) здійснює облік, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в районній державній адміністрації;

40) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

 

41) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

42) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики на території району, захисту законних інтересів районної державної адміністрації;

43) разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації проводить перевірку виконання на території району Конституції України, Законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

44) перевіряє відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, положень та інших документів правового характеру, що подаються на підпис керівництву районної державної адміністрації, здійснює їх спеціальне редагування, візує їх. У разі невідповідності проектів правових документів чинному законодавству робить необхідні висновки та вносить пропозиції про законний порядок вирішення питань, що розглядаються у зазначених проектах. Прийняття чи видання нормативних актів без попередньої перевірки відділом відповідності їх чинному законодавству не допускається;

45) аналізує накази керівників управлінь, відділів районної державної адміністрації, акти підприємств, установ, організацій різних форм власності на відповідність законодавству;

46) за дорученням голови районної державної адміністрації проводить перевірки діяльності управлінь, відділів, секторів, виконкомів місцевих рад у межах і порядку, встановлених законодавством;

47) спільно з відповідним структурними підрозділами або самостійно узагальнює практику та вивчає ефективність застосування чинного законодавства в роботі районної державної адміністрації, її органів, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництву, вносить пропозиції щодо скасування актів, виданих з порушенням законодавства;

48) бере участь у розробці Регламенту районної державної адміністрації та документів, що визначають обов’язки, права і відповідальність керівництва та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

49) проводить разом з управлінням юстиції, іншими відділами, секторами, управліннями та службами роботу з перегляду розпоряджень та інших нормативних актів районної державної адміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

50) забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів та підтримує їх у контрольному стані, веде за розробленим

класифікатором систематизовану картотеку нормативних актів, господарської та судової практики, з використанням сучасних технічних засобів, проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, дає працівникам районної державної адміністрації консультації з правових питань;

51) сприяє правильному застосуванню законодавства про працю та державну службу в апараті, управліннях та інших підрозділах районної державної адміністрації;

52) представляє в установленому законом порядку інтереси районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

53) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату аналізує видані накази керівників секторів, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які не реєструються в управлінні юстиції, дає висновки щодо їх відповідності Конституції України, законам України, іншим актам законодавчої і виконавчої влади; в разі необхідності готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації про скасування наказів, прийнятих з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень;

54) бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками районної державної адміністрації, міськими, сільськими головами та (їх) секретарями;

55) за дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату розглядає звернення громадян з питань, що виходять за межі компетенції відповідних підрозділів районної державної адміністрації, або потребують кваліфікованого юридичного втручання, і дає необхідні висновки;

56) здійснює заходи, щодо правового інформування населення;

57) подає в установленому порядку на державну реєстрацію до головного територіального управління юстиції нормативно-правові ати, видані у районній державній адміністрації.

3. Сектор має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в районній державній адміністрації;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від персоналу районної державної адміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

 

  6) за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

7) перевіряти додержання законності діяльності підрозділів районної державної адміністрації, брати участь за розглядом матеріалів за наслідками перевірок, давати правові висновки по фактах правопорушень, виявлених ними.

8) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб районної державної адміністрації, її структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

9) залучати за погодженням з головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівником апарату спеціалістів структурних  підрозділів районної державної адміністрації для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов’язків;

10) вимагати обґрунтування проектів розпоряджень та інших правових документів попереднього погодження проектів керівниками відповідних структур, посилань на законодавчі акти. Затримувати проекти розпоряджень, які потребують ґрунтовного вивчення, але не більше як на 3 дні;

11) брати участь у сесіях районної ради, нарадах, колегіях, інших зібраннях, які проводяться в районній державній адміністрації у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

12) одержувати від управлінь і відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, міської та сільських рад, а також від державних підприємств, установ та організацій інформації та документів, що необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4. Покладення на сектор управління персоналом та юридичного забезпечення завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

5. Сектор управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби районної державної адміністрації та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

 

ІІІ. Завідувач сектору:

 

 1) організовує планування роботи сектору в районній державній адміністрації та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

 2)   забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

           3) забезпечує планування навчання персоналу апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

           4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності та структури районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

           5) визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) організовує підготовку проектів розпоряджень, рішень, проведення перевірок за дорученням голови районної державної адміністрації, виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

9) завідувач сектору управління персоналом та правового забезпечення має право представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

10) у встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності сектору, отримувати рішення органів місцевого самоврядування, а також інші необхідні документи та матеріали, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору;

11) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 

Структура сектор управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації

№п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефон

(роб., моб.)

1.

-

завідувач сектору

5-02-37,

 

2.

Топала Юстина Валеріївна

в.о. завідувача сектору 

5-02-37