Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля
 •   вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, 60300
 • тел. (0233) 5-02-53, 5-01-18
 •  Е-mail:[email protected]mail.gov.ua
 •  Режим роботи:

Пн– Чт з 800-1715

Пт з 800- 1600

Обідня перерва з 1200-1300

 

 

Державний реєстратор

Державний реєстратор

Про відділ

 • Про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, та захисту довкілля Новоселицької районної державної адміністрації

 1. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Новоселицької районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації і в межах Новоселицького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Чернівецькій обласній державній адміністрації.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням.
 4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:

- державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- державної політики у сфері енергозбереження;

- державної політики у сфері дорожнього господарства, транспорту;

- державної політики у сфері зв’язку;

- державної політики у сфері земельних та сільськогосподарських питань;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацію;

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та Мінагрополітики України та здійснює контроль за їх реалізацією;
  2. сприяє формуванню інфраструктури;
  3. забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства;
  4. забезпечує реалізацію державної політики у галузі житлово-комунального господарства;
  5. здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
  6. організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
  7. розробляє і реалізує програму у сфері питної води та питного водопостачання;
  8. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
  9. вживає заходів щодо забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості;
  10. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
  11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
  12. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
  13. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  14. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адмністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
  15. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
  16. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
  17. здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;   
  18. розглядає звернення і клопотання та здійснює підготовку проектів розпоряджень з питань земель пайового фонду та інших земельних питань, віднесених відповідно до чинного законодавства до компетенції районної державної адміністрації;
  19. забезпечує підготовку та здійснення організаційних, екологічних та інших заходів спрямованих на раціональне використання та охорону земель, дотримання режиму використання земель природоохоронного призначення інших територій;
  20. здійснює моніторинг щодо використання земельних ділянок водного фонду;
  21. веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
  22. надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  23. надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району;
  24. створює і веде архів містобудівної документації та інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
  25. забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
  26. бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;
  27. приймає участь в межах своїх повноважень у розробці планів та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки району  та захисту населення у випадку надзвичайної ситуації;
  28. входить до складу спеціалізованих служб цивільного захисту Новоселицького району;
  29. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  30. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  31. забезпечує захист персональних даних;
  32. здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради, з питань, що належать його компетенції, утворювати комісії та робочі групи.

7. Відділ у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодич­ності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством України порядку.

9. У складі Відділу утворюються сектор, уповноважений орган з питань містобудування та архітектури, який очолює завідувач сектору - головний архітектор району, який призначається і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і власний фірмовий бланк.

10. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відпові­дальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ;

3) Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефектив­ності роботи Відділу;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

12)  забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом;

14) подає накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер на державну реєстрацію згідно чинного законодавства.

11. Фінансове забезпечення Відділу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.

12. Граничну чисельність, структуру, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.

 

Структура відділу

Начальник відділу житлово-комунального господарства,  містобудування, архітектури,                                                   інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації                                      

Істратій                                  Людмила Володимирівна   

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,  містобудування, архітектури,                                                   інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації

Чеботар                                 Віталій Володмирович       

Головний спеціаліст з земельних та сільськогосподарських питань відділу

Бич Сергій Миколайович

Завідувач сектору містобудування та архітектури відділу, головний архітектор району

Клочун Олексій Семенович

Головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури відділу

Іванова                                Марина Павлівна              

Інформаційні матеріали

 • Інформаційні матеріали відділу

З визначення робочого органу (підприємства, організації) для виконання функцій щодо організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсних комітетів з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

У конкурсі можуть брати участь представники, які відповідають вимогам, що встановлені ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам конкурсу.

Детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу та перелік документів можна знайти на офіційному сайті Новоселицької РДА (Розпорядження від 25 березня 2015 року № 86-р).

Термін подання документів з 02 липня 2020 року по 16 липня 2020 року включно.

Конкурс відбудеться 04 серпня 2020 року об 10 год. 00 хв. у приміщенні Новоселицької районної державної адміністрації (м.Новоселиця, вул. Центральна, 37), 3 поверх, каб. № 42.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 березня 2015 року № 86-р

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України інформує щодо питань реалізації фруктів та овочів закладами роздрібної торгівлі харчовими продуктами під час дії карантинних обмежень.

За даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я на сьогоднішній день у світі відсутні будь-які докази того, що хвороба COVID-19 може передаватися через харчові продукти або пакувальний матеріал. Крім того, немає жодних даних про передачі вірусу через фрукти та овочі.

Враховуючі міжнародні рекомендації та наявну інформацію про шляхи передачі COVID-19, реалізація фруктів та овочів у закладах роздрібної торгівлі харчовими продуктами має здійснюватися в спосіб, що гарантує дотримання протиепідемічних вимог. Таким способом можуть бути:

1) або реалізація фруктів та овочів в упаковці виробника;

2) або фасування фруктів та овочів продавцем у спеціально відведеному приміщені, або їх відпуск безпосередньо в торгівельній залі  продавця, за умови:

наявності у продавця особистої медичної книжки;   

використання продавцем засобів індивідуального захисту (маска, рукавички);

пакування продавцем фруктів та овочів в індивідуальну упаковку (наприклад, одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, пластикові контейнери тощо);

дотримання продавцем рекомендованої дистанції  із покупцем;

забезпечення наявності і доступності для продавців засобів дезінфекції у торговельній залі;

3) реалізація нефасованих фруктів та овочів шляхом самообслуговування покупцями в торговельній залі, за умови:

забезпечення доступу до місця (зони) торгівельного обслуговування лише тих покупців, які мають одягнені засоби індивідуального захисту (маски);

забезпечення покупців, за потреби, засобами індивідуального захисту (одноразовими рукавичками);

забезпечення пакування покупцями фруктів та овочів в індивідуальну упаковку (наприклад, одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, пластикові контейнери тощо);

забезпечення наявності і доступності для покупців засобів дезінфекції у торговельній залі.

Заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами мають забезпечити покупців інформацією щодо необхідності ретельного миття овочів та фруктів в домашніх умовах, а також, де це є доречним, здійснення їх термообробки перед вживанням.

Заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами мають забезпечити контроль за дотриманням цих рекомендацій.

Одночасно інформуємо, що листи Мінекономіки мають інформативний характер та не встановлюють правових норм.   

 

З метою забезпечення належного порядку при здійсненні користувачами побічного користування у заготівлі другорядних лісових матеріалів на території державного лісового фонду області встановлюються Ліміти побічного користування та заготівлі другорядних лісових матеріалів у 2020 році на території державного лісового фонду області, відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 лютого 2020 року № 152-р «Про встановлення лімітів побічного користування та заготівлі другорядних лісових матеріалів у 2020 році на території державного лісового фонду області»

 

Інформація  про внесення змін

до деяких законодавчих актів України

З 21 лютого 2020 року вступають в дію внесені зміни до деяких законодавчих актів України відповідно до Закону України від 29 жовтня 2019 року № 233-ІХ  «Про  внесення змін до деяких законодавчих атів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального користування». 

Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків,  передбачених законом відповідно до статті 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходу громадян і посадових осіб від чотирьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходу громадян і на посадових осіб – від семисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходу громадян.