Відділ освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

o       Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул.Центральна, 47;

o       Телефон:(03733)5-03-92; Факс: 5-10-93;

o       Режим роботи: з 8-00 до 17-15;

o       Обідня перерва:з 12-00 до 13-00;

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти

Новоселицької  районної державної адміністрації

      1. Відділ освіти Новоселицької районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

     Повна назва відділу -  відділ освіти  Новоселицької районної державної адміністрації, скорочене найменування - відділ освіти.

     Відділ освіти є правонаступником управління освіти, молоді та спорту Новоселицької районної державної адміністрації, в тому числі за раніше взятими бюджетними зобов’язаннями.

     2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

     3. У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів Департаменту  освіти і науки обласної державної адміністрації та інших законодавчих актів у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.

 

     4. Основні завдання відділу освіти:

     1) участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у галузі освіти, наукової, інноваційної діяльності;

     2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;                                                            

          3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;                                                       

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та                                                                                           шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;                                               

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

7) виключено з Положення

8) координація діяльності закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти з питань щодо  організації роботи з їх нормативного, програмного,  матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

9) забезпечення моніторингу у сфері дошкільної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти;

          10) формування регіональної політики в галузі освіти, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально – економічний розвиток  району;

          11) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

         12) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку.

    13) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.                                               

     5. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

     1) здійснює керівництво і контролює діяльність закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої та позашкільної освіти та установ освіти району;

          2) здійснює моніторинг та аналізує стан освіти, організовує та контролює розробку районних програм їх розвитку, бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, у формуванні регіонального замовлення на їх підготовку;

3) сприяє розвитку мережі закладів освіти в районі, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

4) вносить на розгляд Новоселицької райдержадміністрації, Новоселицької районної ради, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо впорядкування мережі  закладів освіти відповідно до форми власності закладу освіти;

5) організовує роботу з ліцензування закладів освіти, розташованих на території району;

6) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, здійснює ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

7) аналізує стан виконання керівниками закладів освіти, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

8) вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

         9) забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

         10) впроваджує в практику рекомендовані МОН України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

         11) вносить на розгляд Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів у  закладах освіти району, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;                                                                                                                      

         12) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

         13) організовує забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти;

         14) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

         15) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед таких учнів олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня школярів;

 

16) сприяє відповідним підрозділам Національної поліції та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

17) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронату в системі освіти;

18) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього  процесу;

19) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує в установленому порядку проекти будівництва закладів освіти та установ;

20) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавчих актів з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживає заходів для забезпечення в районі захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

21) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, тощо;

22) розглядає питання та вносить державним органам та установам в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

23) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, реалізації інноваційних проектів;

24) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного і наукового співробітництва, залучення іноземних інвестицій;

25) забезпечує в установленому порядку поширення інформації про матеріально-технічні потреби району з метою залучення інвестицій;                                                           

       26) бере участь у межах своїх повноважень в організації на території району виставково-ярмаркових заходів;

27) координує роботу закладів освіти та установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти;

28) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища в галузі освіти, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання;

29) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища у закладах освіти та установах освіти; 

30) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції,  вносить їх в установленому порядку на розгляд голови райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації;

31) разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та школярів;

32) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

33) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації з питань освіти для їх розгляду на сесії районної ради;

34) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

35)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) готує самостійно або бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

39)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти;

40) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

41) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

42) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

          46)  забезпечує захист персональних даних;

47) організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджетних та залучених коштів;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

49) організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

50) веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

51) сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвантарем.

6. Відділ освіти має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

3) вносити до Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення форми та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення  закладів освіти;

4) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

5) проводити діяльність з документами, які мають гриф «Для службового користування»;

6) організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

7)      залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

8) укладати в установленому порядку цивільно-правові договори, угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, закладами освіти,

науковими установами в тому числі зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

9) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції, бути позивачем у судових органах.

          10) делегувати КУ «Центр науково-методичного та ресурсного забезпечення Новоселицької районної ради здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу.

   1) відділ освіти в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Новоселицької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами інших міністерств та відомств, комунальною установою «Новоселицький інклюзивно-ресурсний центр», співпрацює з ювенальною превенцією Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та службою у справах дітей Новоселицької районної державної адміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх, а також з підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 1) відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Новоселицької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням  з Чернівецькою обласною державною адміністрацією;

 2) для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти створюється колегія у складі начальника (голова колегії), головних спеціалістів відділу освіти, працівників районного методичного кабінету, керівників закладів освіти;

 3) до складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління місцевої державної адміністрації;

4) склад колегії  затверджується наказом начальника відділу освіти Новоселицької районної державної адміністрації;

6)  періодичність  проведення засідання колегії визначається планом  роботи відділу освіти, позапланові – у разі потреби;

7) рішення колегії затверджуються наказом начальника відділу освіти;                                      

8) виключено з Положення

9) виключено з Положення

10) при відділі освіти можуть створюватися на правах дорадчого органу  громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості. Створення зазначених рад, їх чисельний склад та повноваження визначаються відділом освіти. 

9. Начальник відділу освіти:

1) здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ освіти, його структуру, затверджує Положення про  структурні підрозділи відділу освіти і їхні штатні розписи;

          3) затверджує посадові інструкції головних спеціалістів  та керівників закладів освіти та освітніх установ району;

4) планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;                                              

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи, відповідає за виконання завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень;

8) за дорученням керівництва представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти  та закладів позашкільної освіти та  установ освіти.

 10) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності фонду оплати праці його працівників;

   11) розпоряджається коштами, що виділяються з районного бюджету для виконання покладених на відділ освіти завдань та його утримання у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису;                                    

          12) виключено з Положення;

          13) призначає  на посаду та звільняє  з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, організовує роботу з підвищення їх професійної компетенції;                                                       

14) приймає  на роботу та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти та його підрозділів, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) призначає на посаду та звільняє  з посади у порядку, передбаченому законодавством України про освіту та загальну середню освіту, директорів закладів загальної середньої освіти та позашкільних закладів освіти, директорів закладів дошкільної освіти та установ освіти комунальної форми власності, у тому числі на контрактній основі;

16) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти та його структурних підрозділів,  директорів закладів загальної середньої освіти та позашкільних закладів освіти, директорів закладів дошкільної освіти та інших керівників, що підпорядковані відділу;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

          18) забезпечує дотримання працівниками відділу світи правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни,  забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;

         19) видає у межах своїх повноважень накази та дає доручення за результатами проведення оперативних нарад, організовує контроль за їх виконанням. Накази та доручення начальника відділу освіти Новоселицької районної державної адміністрації, видані у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання закладами освіти та освітніми установами і організаціями всіх форм власності, що входять у структуру відділу освіти та його підрозділів;

20) подає на державну реєстрацію до територіального органу Міністерства юстиції накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

          21) визначає наказом по відділу освіти відповідальних осіб за діловодство та архів, ведення роботи з документами з грифом «Для службового користування»;

          22) накази та доручення начальника відділу освіти Новоселицької районної державної адміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

23) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 8. Статус та атрибути відділу освіти:

1) відділ освіти районної державної адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України;

2) на будинках, де розміщується відділ освіти та його структурні підрозділи, піднімається Державний Прапор України і вивішуються таблички

із зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу державною мовою;

3) відділ освіти утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників. Кошторис, штатний розпис відділу освіти затверджується головою районної державної адміністрації.

4) реорганізація та припинення діяльності відділу освіти проводиться Новоселицькою районною державною адміністрацією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

За публічною та детальною інформацією переходьте на офіційний сайт по ссилці:   http://n-osvita.com.ua/