Служба у справах дітей

Служба у справах дітей

Служба у справах дітей

 

  • Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул.Центральна, 37;

  • Телефон:(03733)5-00-17;

  • Режим роботи: з 8-00 до 17-15 год.;

  • Обідня перерва:з 12-00 до 13-00 год.;

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про службу у справах дітей Новоселицької районної

державної адміністрації

 

1. Служба у справах дітей Новоселицької районної державної адміністрації (далі – служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

         2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами  Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами  Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, рішеннями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

         3. Основними завданнями служби є:

         реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

         розроблення та здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та  організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         координація зусиль місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій усіх форм власності  у вирішенні питань соціального захисту дітей, та організації роботи із  запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності;

         забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

         здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

         ведення державної статистики щодо дітей;

         ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

         надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

         підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

         визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

забезпечення ведення обліку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

контролює своєчасне внесення достовірної інформації до ЄІАС «Діти» щодо: обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт,  та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також зняття з обліку та влаштування дітей зазначених категорій;

контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби у справах дітей райдержадміністрації;

аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби у справах дітей райдержадміністрації;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної районної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних.

         4. Служба  відповідно до покладених на неї завдань:

         1) організовує розроблення і здійснення  на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

         2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень  практичну, методичну та консультаційну  допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей  та  запобігання вчиненню ними правопорушень;

         3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

         4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і  прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

         5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення  контролю за додержанням  законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

         6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках  сімейного типу  і прийомних сім’ях;      

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини та умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає та поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

         8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  уповноваженими підрозділами Національної поліції

заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         9) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації  пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

10)  веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих  до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) надає потенційним усиновителям, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться  через три місяці після встановлення опіки та піклування;

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей  в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновителів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

18) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років;

19) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

         5. Служба має право:

         1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

         2) отримувати повідомлення   від місцевих органів виконавчої влади, і   органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень; 

         3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів, районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування ,підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

         5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

         6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

         7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у  закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх  форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків та опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян  і благодійними  організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворені спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

 17) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

19) вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи в  ЄІАС «Діти»;

20) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

21) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань що належать до компетенції служби;

22) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції служби.

         6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами .

         7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією у встановленому законодавством порядку.     

         8.  Начальник служби: 

         здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

         подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо присвоєння рангів державним службовцям служби, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

         видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області.

накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або службою у справах дітей обласної державної адміністрації

         подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

         подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;

         розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби;

затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби у справах дітей;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної районної  державної адміністрації;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби у справах дітей;

забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

контролює та несе відповідальність за роботу служби з документами з грифом «Для службового користування». Обов'язків щодо обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв з грифом «Для службового користування» наказом начальника служби може покладатись на завідувача сектору  з питань опіки та піклування;

здійснює інші повноваження, визначені законом;

9. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування,    до    дитячих   будинків   сімейного   типу,   прийомних     сімей

покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановляється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

10. Для розгляду пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися координаційні ради та комісії.

Склад цих рад і комісій та положення до них затверджує начальник служби.

          11. Утримання  служби здійснюється відповідно до законодавства.  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби  затверджуються головою районної державної адміністрації.

         Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

         Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

         12. Служба має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Структура служби у справах дітей Новоселицької районної державної адміністрації: 

№п/п

Посада

ПІП

Номер тел.

1

Начальник служби у справах дітей

Істратій Наталія Василівна

5-00-17

0506004536

2

Завідувач сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Войтов Сергій Іванович

20286

 

3

Головний спеціаліст служби у справах дітей

Скрикуляк Анастасія Анатоліївна

5-00-17 

4

Головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Хрипун Геннадій Вікторович

5-00-17

 

 

 

 Ми з дитинства відчуваємо материнську ніжність та тепло, батьківську допомогу та мудре слово. Та є діти, які позбавлені цього почуття, позбавлені любові, піклування та один на один постають перед життєвими труднощами. Саме дитячі долі в руках дорослих, і тому важко переживати за дітей, чиє життя понівечено та з самого початку зруйновано. Відсутність  батьківського тепла, маминої  колискової на ніч, іграшок та подарунків на свята від рідних – усе це є життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці діти живуть в інтернатах, мають одяг та їжу, влітку вони відпочивають в оздоровчих таборах, але єдине – їх ніхто не чекає, і нікому пожалітись про невдачі чи успіхи.                                                                                    

Саме тому держава створила систему підтримки та виховання дітей-сиріт у вигляді прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, коли дитина виховується не в інтернаті, а в сім’ї людей, готових виконувати роль батьків.                                                                                                             Прийомна сім'я - це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Такі сім'ї фактично допомагають державі виховувати дітей не в інтернатах, а в кращих, сімейних умовах. Прийомній сім'ї щомісяця виділяється державна соціальна допомога на кожну прийомну дитину у розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку для придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок, продуктів харчування тощо відповідно до норм, визначених законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також призначається грошове забезпечення для прийомних батьків, яке становить 100 відсотків розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців.                                                                        

Проблема дитячого сирітства з кожним днем стає більш актуальною і болючішою темою для нашого суспільства. В нашому районі з кожним роком зростає кількість дітей, які отримують статус сиріт та позбавлених батьківського піклування. Так  у 2018 році відповідний статус було надано 6 дітям, в 2019 — 19.  Однак останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у родині (усиновлення, опіка, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).       У нашій країні дуже багато дітей, які мріють про маму і тата. Саме Ваша сім’я може стати для прийомної дитини осередком любові і тепла, якого вона прагне... І саме Ви навчите її більше усміхатися, любити людей і бути щасливою. І Ваш вчинок зробить цей світ добрішим.Ми віримо, що  Ви чуйна та щира людина і доля дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування не байдужа Вам.  Зважтеся на цей крок! Ваша дитина на вас чекає.                                                             

Якщо Ви вирішили створити прийомну сім’ю на базі своєї родини ми завжди чекаємо  на Вас  у службі у справах дітей, який розташований за адресою: м. Новоселиця, вул. Центральна 37, т. 5-00-17